Дворічна дівчинка з української родини пішла до дитячого садку  у Кракові з незначними опіками від праски. Вихователі повідомили в поліцію та соціальну службу про знущання над дитиною вдома

Дворічна дівчинка з української родини пішла до дитячого садку  у Кракові з незначними опіками від праски. Вихователі повідомили в поліцію та соціальну службу про знущання над дитиною вдома. Йде кримінальне розслідування, дитину планували віддати у приоймну родину. Про це пише Uainkrakow.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

«В той день, як це сталося, я зробила фото опіків і зайшла до нашого приватного лікаря. Нічого не загрожувало життю дитини – другий ступінь опіків. Лікар виписала рецепт. Звернутися необхідно було у разі підвищення температури, виникнення червоних плям і т. д. Побувши вдома два дні, у середу дитина пішла до дитячого садочку», – розповідає мати дитини.

Директорка ясел вже наступного дня заявила в поліцію про те, що дитину обпекли спеціально, що на тілі виявлено застарілі опіки, а мати до лікаря не зверталася. Жінку забрали в поліцію, а дитину відразу, без відома батьків, госпіталізували в лікарню.

«Директорка ясел розповіла поліцейським, що дівчинка почала агресивно реагувати, а з після запитання, хто це зробив з нею, відповіла, що мама й тато. Дитині два роки й 8 місяців, вона могла сказати, що мама з татом помазали маззю. Чому директорка таке наговорила – взагалі неясно», – каже українка.

Жінка розповідає, що того ранку директорка приватного садку попросила надіслати ім’я та контактні дані до лікаря, який оглядав опіки дитини, оскільки хотіла пересвідчитися, що їй нічого не загрожує. Вона надіслала директорці рецепт з контактними даними лікаря. Проте з лікарем ніхто не контактував – повідомляє мати.

У п’ятницю вранці відбувся суд. Батьків на слухання не запрошували, опитали сусідів. Про рішення суду жінка дізналася у понеділок – проти жінки відкрито кримінальну справу, тому дитину повинні забрати до іншої родини.

Сама ж українка говорить – підстав для того, щоб вважати, що над дитиною вдома знущаються немає. Ніяких скарг на родину до цього випадку не було.

«Є підтвердження того, що я увесь час опікуюся нею. А випадки трапляються у всіх, і просто не було підстав лишати її вдома. Я маю усі підтвердження від лікарів, що дитина здорова, що у неї кістки цілі, у лікарню вона приїхала без температури, опіки були зроблені в один період – підстав забирати дитину немає. Але рішення суду таке: коли дитину випишуть, її забирає опікунська сім’я», – розповідає мати і додає: «Ну не може бути так, що комусь прийде в голову, що я знущаюсь з  дитини, і у мене її відбирають. Такі люди просто будуть відчувати свою безкарність, що вони можуть робити все».

Працівники дитсадку ж відмовилися коментувати ситуацію.

Після втручання Генерального консульства України у Кракові, рішення суду про передання дитини до опікунської сім’ї. Проте справа ще не закрита – у червні відбудеться остаточний суд.

Що радить робити юристка?

Лілії Твардош, юрист у Кракові, радить батькам, у випадках, подібних до вищенаведених, не панікувати. Якщо батьки зверталися до лікаря і отримали довідку, що дитину не потрібно госпіталізувати, необхідно показати документ і спокійно ще раз розповісти, як виглядала ситуація. Якщо є довідка від лікаря, то не має виникнути ніяких проблем і вони можуть відступити від справи.

«Бо ситуація виглядає так: в садочку попросили довідку, довідки нема, а це означає, що батьки не були у лікаря, могли й бити дитину. Раз прийшла заява, що в родині щось сталося, прокуратура зобов’язана відкрити кримінальну справу. Якщо буде документ – будуть по-іншому говорити», – підсумовує жінка.

«Такі ситуації останнім часом трапляються з польськими сім’ями у Німеччині, Данії, Швеції. Десь почули або дитина із синяком прийшла у дитячий садок, відразу повідомляють у поліцію, що дитину вдома б’ють. У Польщі таке вперше чую», – підсумувала юристка.Двухлетняя девочка из украинской семьи пошла в детский сад в Кракове с незначительными ожогами от утюга. Воспитатели сообщили в полицию и социальную службу об издевательствах над ребенком дома. Идет уголовное расследование, ребенка планировали отдать в премную. Об этом пишет Uainkrakow.

«В тот день, как это произошло, я сделала фото ожогов и зашла к нашему частному врачу. Ничего не угрожало жизни ребенка – вторая ступень ожогов. Врач выписала рецепт. Обратиться необходимо было при повышении температуры, возникновение красных пятен и т. д. Побыв дома два дня, в среду ребенок пошел в детский сад», – рассказывает мать ребенка.

Директор яслей уже на следующий день заявила в полицию о том, что ребенка обожгли специально, что на теле обнаружены старые ожоги, а мать к врачу не обращалась. Женщину забрали в полицию, а ребенка сразу, без ведома родителей, госпитализировали в больницу.

«Директор яслей рассказала полицейским, что девочка начала агрессивно реагировать, а с после вопроса, кто это сделал с ней, ответила, что мама и папа. Ребенку два года и 8 месяцев, она могла сказать, что мама с папой помазали мазью. Почему директор такое наговорила – вообще неясно», – говорит украинка.

Женщина рассказывает, что в то утро директор частного сада попросила прислать имя и контактные данные врача, который осматривал ожоги ребенка, поскольку хотела убедиться, что ей ничего не угрожает. Она прислала директору рецепт с контактными данными врача. Однако с врачом никто не контактировал – сообщает мать.

В пятницу утром состоялся суд. Родителей на слушания не приглашали, опросили соседей. О решении суда женщина узнала в понедельник – против женщины возбуждено уголовное дело, поэтому ребенка должны забрать в другую семью.

Сама же украинка говорит – оснований для того, чтобы считать, что над ребенком дома издеваются нет. Никаких жалоб на семью до этого случая не было.

«Есть подтверждение того, что я все время занимаюсь ею. А случаи бывают у всех, и просто не было оснований оставлять ее дома. Я все подтверждения от врачей, что ребенок здоров, что у нее кости целы, в больницу она приехала без температуры, ожоги были сделаны в один период – оснований забирать ребенка нет. Но решение суда следующее: когда ребенка выпишут, ее забирает попечительский семья , – рассказывает мать и добавляет: «Ну не может быть так, что кому-то придет в голову, что я издеваюсь над ребенком, и у меня ее отбирают. Такие люди просто будут чувствовать свою безнаказанность, что они могут делать все ».

Работники детсада же отказались комментировать ситуацию.

После вмешательства Генерального консульства Украины в Кракове, решение суда о передаче ребенка в попечительский семьи. Однако дело еще не закрыто – в июне состоится окончательный суд.

Что советует делать юрист?

Лилии Твардош, юрист в Кракове, советует родителям, в случаях, подобных вышеприведенным, не паниковать. Если родители обращались к врачу и получили справку, что ребенка не нужно госпитализировать, необходимо показать документ и спокойно еще раз рассказать, как выглядела ситуация. Если есть справка от врача, это не должно возникнуть никаких проблем и они могут отступить от дела.

«Потому что ситуация выглядит так: в саду попросили справку, справки нет, а это значит, что родители не были у врача, могли и бить ребенка. Раз пришло заявление, что в семье что-то произошло, прокуратура обязана возбудить уголовное дело. Если документ – будут по-другому говорить», – заключает женщина.

«Такие ситуации в последнее время случаются с польскими семьями в Германии, Дании, Швеции. Где услышали или ребенок с синяком пришла в детский сад, сразу сообщают в полицию, что ребенка дома бьют. В Польше такое впервые слышу», – подытожила юрист.

Джерело: uainkrakow.pl/